Privacyregels Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dat kader wil Electro-Theeuwen B.V. u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u geregistreerd hebben.

 

Privacyverklaring

Inleiding

Persoonsgegevens die via onze website www.electro-theeuwen.nl worden verzameld, gebruikt Electro-Theeuwen B.V. alleen voor doelen waarmee u ze heeft achtergelaten. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Electro-Theeuwen B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

 

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:


Electro-Theeuwen

Bargapark 81

5854 HE Nieuw- Bergen

 

Hoe gaat Electro-Theeuwen B.V. om met uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening legt Electro-Theeuwen B.V. de gegevens vast. Electro-Theeuwen B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Electro-Theeuwen B.V. gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Electro-Theeuwen B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Electro-Theeuwen B.V.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub-verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Electro-Theeuwen B.V. heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Electro-Theeuwen B.V. verbetert de veiligheidsmaatregelen continu ingeval van technologische vooruitgang en ontwikkeling..

Op de website van de Electro-Theeuwen B.V. kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Electro-Theeuwen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de omgang en het beleid dat deze partijen voeren met betrekking tot uw gegevens. Hierbij wordt verwezen naar het privacybeleid van de desbetreffende websites.

Wijziging van privacybeleid en cookiebeleid

Electro-Theeuwen B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan om onze website www.electro-theeuwen.nl daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatste, geldende versie op de hoogte bent.  U vind deze privacy verklaring onder aan de site.

U kunt ook de uitgebreide versie van het privacybeleid bij ons aanvragen onder info@electro-Theeuwen.nl

Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Electro-theeuwen

Bargapark 81

5854 HE Bergen