Algemene Leveringsvoorwaarden installatiebedrijven

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

1. Aan de volgende in deze Voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de
bijbehorende betekenis toegekend:
a) Voorwaarden:deze algemene leveringsvoorwaarden Electro-Theeuwen.BV
b) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en Electro-Theeuwen.BV waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn.
c) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en
diensten – die Electro-Theeuwen.BV moet verrichten om te bewerkstelligen dat de
technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de
onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen
beantwoordt.
d) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering
van goederen en diensten, die Electro-Theeuwen.BV moet verrichten om te zorgen dat
de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies
gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen beantwoordt. Tenzij de partijen in de Overeenkomst anders zijn
overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland
opgestelde installaties verricht.
e) Onderhoudsperiode: de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst
waarin de Electro-Theeuwen.BV Onderhoudswerkzaamheden zal verrichten aan de
installatie.
f) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de
installatie.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Electro-Theeuwen.BV , zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van
opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren
óók boven de Voorwaarden van de klant indien Electro-Theeuwen.BV
de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een
verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of
andere voorwaarden wordt door Electro-Theeuwen.BV niet aanvaard.
3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden
van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere
overeenkomsten met Electro-Theeuwen.BV heeft aanvaard.
4. De klant aanvaardt de gelding van deze Voorwaarden op alle
toekomstige transacties met de Electro-Theeuwen.BV

Artikel 2 Aanbieding
1. De aanbieding van Electro-Theeuwen.BV is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na
ontvangst van de aanvaarding daarvan door de klant herroepen tenzij die aanbieding
een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of
specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen
en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden
bekend maken. Het bepaalde in artikel 5 lid 20 van deze Voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt,
dienen al deze documenten op eerste verzoek van Electro-Theeuwen.BV terstond door de
klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Electro-Theeuwen.BV
5. Indien op basis van een aanbieding van Electro-Theeuwen.BV geen Overeenkomst tot stand
komt heeft Electro-Theeuwen.BV ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding
van de aan zijn aanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of
begroten, conform artikel 7:405 Burgerlijk Wetboek. Betaling door de klant van de aan
Electro-Theeuwen.BV verschuldigde aanbiedingskosten dient plaats te vinden binnen 2
weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van Electro-Theeuwen.BV

1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient Electro-Theeuwen.BV
verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit gebruikelijk is in de branche en
naar de aard en omvang van de Werkzaamheden is, onverminderd het bepaalde in
artikel 6 lid 1 en 2. In de verzekeringen van Electro-Theeuwen.BV zijn de klant, diens
gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde
opgenomen.
2. Electro-Theeuwen.BV zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd
schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1
bedoelde verzekeringen ontvangt.
3. Electro-Theeuwen.BV is verplicht de klant te waarschuwen indien de
door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, opdracht of
overeenkomst of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter
beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk
zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de
eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou
voortbouwen.
4. Electro-Theeuwen.BV is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door
of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en
bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door Electro-Theeuwen.BV
van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie
op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is,
controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de
paklijsten.
5. Electro-Theeuwen.BV zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit
te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate
van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde
derde(n).
6. Electro-Theeuwen.BV is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst
door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
7. Electro-Theeuwen.BV zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden
van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege,
alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële
normen.
8. Electro-Theeuwen.BV is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de
installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde
eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie
bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de
installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen schriftelijk
in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
9.Electro-Theeuwen.BV zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de
uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip
toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is
overeengekomen, toont Electro-Theeuwen.BV met een keuringsplan, protocol, logboek,
rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. Electro-Theeuwen.BV zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die
tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening
herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt,
onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging
krachtens artikel 13 Electro-Theeuwen.BV opdragen om schade aan de
installatie te herstellen, die niet voor rekening van Electro-Theeuwen.BV
komt.
11. Electro-Theeuwen.BV verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit
garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot
de installatie of delen daarvan.
12. Electro-Theeuwen.BV zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt
over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn
betaalgedrag in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Verleggingsregeling
Omzetbelasting.
13. Electro-Theeuwen.BV geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het
in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
14. Electro-Theeuwen.BV is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te
behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Electro-Theeuwen.BV
bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid
respecteert.

Artikel 4 Uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden

1. Electro-Theeuwen.BV spant zich gedurende de Onderhoudsperiode naar vermogen in om
met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op
een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve
Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
2. Electro-Theeuwen.BV is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten
door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding
met de installatie.
3. Electro-Theeuwen.BV maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór
aanvang van de Werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de
Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning)
waarin deze zullen worden uitgevoerd.
4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de
installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en
eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de
preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van
de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant.
Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan
de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
6. Electro-Theeuwen.BV past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis
daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende
jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door
middel van een wijziging krachtens artikel 13.
7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van
voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve
Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant
tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het
werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt.
Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Electro-Theeuwen.BV zijn prijs
daarvoor afgegeven.
9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf
schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk
is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Electro-Theeuwen.BV
werkelijk gemaakte kosten.
10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Electro-Theeuwen.BV de klant
om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de
Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt Electro-Theeuwen.BV er voor dat op het
terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één
exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke
tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde
Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst
vastgelegde vergoeding.
12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen
of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert Electro-Theeuwen.BV de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een
wijziging krachtens artikel 13 Electro-Theeuwen.BV de noodzakelijke constructiewijziging
dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
13. Electro-Theeuwen.BV stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de
Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet
op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Electro-Theeuwen.BV niet toe te rekenen, dan
heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens
artikel 12.
14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt Electro-Theeuwen.BV er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en
zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen
worden gemeld.
15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal Electro-Theeuwen.BV zich naar vermogen
inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de
melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige
Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Electro-Theeuwen.BV
verholpen.
16. Electro-Theeuwen.BV zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de
Onderhoudsperiode, indien in de Overeenkomst geen Onderhoudsperiode is
overeengekomen geldt een onderhoudsperiode van één jaar.
17. De Onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode
verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende
periode.
18. De door Electro-Theeuwen.BV uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden
verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als
vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek,
tenzij iets anders is overeengekomen. De risicoregeling installatietechniek behorend bij
deze Voorwaarden luidt als volgt:
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%
L1: loonniveau per datum aanbod
L2: loonniveau per datum wijziging
Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen, reeks bouwnijverheid
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod
M2: prijsindexcijfer per datum wijziging
Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en
Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex
19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de
datum van de betreffende factuur.
20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 16
lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele
Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van ten minste 6
maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot
uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van ten
minste 1 maand.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

1. De klant zorgt er voor, dat Electro-Theeuwen.BV tijdig beschikt over alle (technische)
informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Electro-Theeuwen.BV in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren.
De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie,
gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat Electro-Theeuwen.BV tijdig over alle goederen beschikt waarvan
in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter
beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze
goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart Electro-Theeuwen.BV voor aanspraken van derden in verband met de in
lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. De klant zorgt er voor, dat Electro-Theeuwen.BV tijdig beschikt over de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van
de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat
die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen
hiervan zal Electro-Theeuwen.BV naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking
verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Electro-Theeuwen.BV de Overeenkomst krachtens artikel 16 lid 5 ontbinden en aanspraak
maken op schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein,
het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden
verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte
bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de
installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de
Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering
van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht Electro-Theeuwen.BV diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden
worden verricht Electro-Theeuwen.BV tijdig, kosteloos en met
leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde
(nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht,
telecom of rioleringsaansluiting.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op
de openbare netwerken. Electro-Theeuwen.BV zal naar beste vermogen
de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het
aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van
nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene
tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Electro-Theeuwen.BV in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de
klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet
iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in
de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Electro-Theeuwen.BV kan worden
toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de
installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht Electro-Theeuwen.BV schriftelijk en binnen bekwame tijd te
waarschuwen, indien hij een tekortkoming vanElectro-Theeuwen.BV daadwerkelijk heeft
opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen
en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen,
zoals asbest of legionella. De klant kan Electro-Theeuwen.BV opdragen om de aangetroffen
verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging
krachtens artikel 13. Ongeacht of Electro-Theeuwen.BV deze opdracht uitvoert, heeft hij
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een
voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet
tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers
die hij heeft voorgeschreven. Electro-Theeuwen.BV is niet verplicht om deze zelfstandige
hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze
hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet
tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Electro-Theeuwen.BV recht op termijnverlenging
en/of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
15. De klant is buiten de werktijden van Electro-Theeuwen.BV verantwoordelijk voor de
goederen en eigendommen van Electro-Theeuwen.BV , zoals materialen,
werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als
gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van
bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om Electro-Theeuwen.BV , zijn personeel of diens
hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden
of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van
Electro-Theeuwen.BV zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat Electro-Theeuwen.BV toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter
afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht,
alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan
te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van Electro-Theeuwen.BV als de goederen van
hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te
nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Electro-Theeuwen.BV dan wel alle in
verband met de Overeenkomst vanElectro-Theeuwen.BV ontvangen informatie
vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor
eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij
overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € [100.000]
indien de Werkzaamheden dienen ter uitoefening van het beroep of bedrijf van de klant
en € [10.000] indien dit niet het geval is, onverminderd het recht van Electro-Theeuwen.BV
om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan Electro-Theeuwen.BV verschuldigde bedragen volgens
de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op
schadevergoeding krachtens artikel 17.

Artikel 6 Verzekering van de klant

1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen
gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Electro-Theeuwen.BV (met inbegrip van de door Electro-Theeuwen.BV voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als
medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van de
Electro-Theeuwen.BV dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant,
tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit
door Electro-Theeuwen.BV ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of
gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van
export tijdig aan Electro-Theeuwen te melden en de gebruikelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve
van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en
installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of
wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electro-Theeuwen.BV
3. De klant zorgt er voor dat Electro-Theeuwen.BV zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs
ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 7 Verbod overname personeel en gedetacheerden

1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging
daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Electro-Theeuwen.BV die bij de uitvoering
van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins
voor zich te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen
gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de
detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij
overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen,
worden met uitzondering van voor de Werkzaamheden gebruikt gereedschap eigendom
van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de
Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant
wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen aan Electro-Theeuwen.BV verschuldigd mocht worden.

Artikel 9 Termijnen

1. Electro-Theeuwen.BV kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn
Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie,
gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 5 en 6, in zijn bezit zijn en hij de
overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen
en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten
vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding
van een genoemde termijn brengt Electro-Theeuwen.BV niet in verzuim. Indien
overschrijding dreigt zullen Electro-Theeuwen.BV en de klant zo spoedig mogelijk in
overleg treden.

Artikel 10 Toetsing, aanvaarding en oplevering

1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met Electro-Theeuwen.BV , tenzij
iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. Electro-Theeuwen.BV
zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo
weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die
als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Electro-Theeuwen.BV kunnen worden
toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening
van de klant.
4. Zodra Electro-Theeuwen.BV te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de
Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet
binnen de door Electro-Theeuwen.BV gestelde termijn keurt en al dan
niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de
gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden
geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als
opgeleverd beschouwd. Electro-Theeuwen.BV is bevoegd de oplevering
te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard,
dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde
kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden
ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de iBozz
aannemer schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum
van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 11 Vervroegde ingebruikneming

1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de
geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 vastgelegde procedure. De klant
dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met
betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen
goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien de klant dit achterwege laat en
de installatie desalniettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn
goedgekeurd door de klant en te zijn voltooid door Electro-Theeuwen.BV
2. Met betrekking tot artikel 17 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als
oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van
dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft Electro-Theeuwen.BV uitsluitend recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze Voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de
vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Electro-Theeuwen.BV kan worden toegerekend;
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant
verantwoordelijk is en waartegenElectro-Theeuwen.BV niet
behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3
genoemde verplichting; of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard
dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als Electro-Theeuwen.BV van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd
mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag
voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van
de planning van de Werkzaamheden.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten
van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan Electro-Theeuwen.BV
op te dragen.
2. Electro-Theeuwen.BV is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de
wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen;
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden;
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat;
d) niet in zijn belang zou zijn; of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de
consequenties ten aanzien van de planning van de Werkzaamheden en het
werkplan.
3. Als Electro-Theeuwen.BV bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een
schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
a) een prijsaanbieding, welk aanbod bestaat uit alle directe en indirecte kosten, de
winst en het risico verband houdende met de wijziging, verminderd met de
eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat en/of de betalingscondities.
4. Electro-Theeuwen.BV heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden
aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die
prijsaanbieding eens worden.
5. Electro-Theeuwen.BV is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de
klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en
vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging accepteren
hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren. In het laatste geval volgen
partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een
omstandigheid die niet aan Electro-Theeuwen.BV kan worden toegerekend, dan heeft deze
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging doet geen
afbreuk aan de aanspraken van Electro-Theeuwen.BV op betaling.

Artikel 14 Prijs en betaling

1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze Voorwaarden
genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door Electro-Theeuwen.BV in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven van Electro-Theeuwen.BV zijn gebaseerd op een normale
werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht
buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de
Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden
van Electro-Theeuwen.BV Alle wachturen dan wel uitvaluren voor personeel
respectievelijk materieel van Electro-Theeuwen.BV welke zijn of worden veroorzaakt door
de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is
overeengekomen.
4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. Electro-Theeuwen.BV is
gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de
Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens
artikel 16 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand
van recht op verdere aanspraken van Electro-Theeuwen in het kader van de
Overeenkomst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is
overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens Electro-Theeuwen.BV betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
7. Een betaling wordt in mindering gebracht op (i) alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte op (ii) opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft
op latere facturen.
8. Electro-Theeuwen.BV kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk
overdragen (cederen) of in pand geven aan derden.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

1. Indien de klant niet tijdig meewerkt aan een keuring, aanvaarding of oplevering van de
Werkzaamheden of een verschuldigde betaling niet tijdig voldoet, heeft Electro-Theeuwen.BV aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage
conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek indien de Werkzaamheden dienen ter
uitoefening van het beroep of bedrijf van de klant en conform artikel 6:119 Burgerlijk
Wetboek indien dit niet het geval is, met ingang van de dag, waarop de medewerking had
moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval
is Electro-Theeuwen.BV tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit
uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan Electro-Theeuwen.BV aanspraak maken op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent
met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder
aanmaning door Electro-Theeuwen.BV In dat geval is Electro-Theeuwen.BV tevens bevoegd
om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 16.
3. Als de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of Electro-Theeuwen.BV
vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet niet zal nakomen, is Electro-Theeuwen.BV gerechtigd om van de klant en voor diens rekening genoegzame
zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie door de
klant. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Electro-Theeuwen.BV bevoegd de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden krachtens artikel 16.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de
overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is
Electro-Theeuwen.BV bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te
slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het door de klant aan Electro-Theeuwen.BV
verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de
goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Electro-Theeuwen.BV is bevoegd het
aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook
gedurende diens surséance, faillissement of schuldsanering.
5. Alle werkelijk door Electro-Theeuwen.BV gemaakte kosten om tot
voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de
klant, tenzij Electro-Theeuwen.BV er voor kiest om deze kosten
forfaitair vast te stellen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en
onder vermelding van de gronden aan Electro-Theeuwen.BV mee te delen en met bekwame
spoed met Electro-Theeuwen.BV in overleg te treden omtrent de gevolgen van de
schorsing.
2. Indien Electro-Theeuwen.BV ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of
maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
krachtens artikel 12 van deze Voorwaarden.
3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Electro-Theeuwen.BV niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand
van de Werkzaamheden, alle reeds verrichte Werkzaamheden aan de iBozz aannemer
alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten welke voortvloeien uit de
verplichtingen die de iBozz aannemer reeds was aangegaan met het oog op de verdere
vervulling van de Overeenkomst, een en ander berekend vanaf het moment van het
intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd,
is Electro-Theeuwen.BV bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.
5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is
verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is
verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is Electro-Theeuwen.BV gerechtigd de Overeenkomst te met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in
de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor Electro-Theeuwen.BV uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld
van de werkelijke door Electro-Theeuwen.BV te maken kosten, wordt de door de klant
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid
en de winst dieElectro-Theeuwen bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou
hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die Electro-Theeuwen.BV lijdt te
vergoeden onverminderd de gehoudenheid van Electro-Theeuwen.BV
die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg
is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en garantie

1. Na het tijdstip van oplevering is Electro-Theeuwen.BV niet meer aansprakelijk voor
gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen;
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt; en
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten
ontdekken.
2. Is Electro-Theeuwen.BV krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts
gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële
schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in ieder geval niet: gevolgschade, bedrijfsschade,
productieverlies, omzet- en/of winstderving of waardevermindering of verlies van
producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als
de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Electro-Theeuwen.BV voor eigen
rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te
beperken of op te heffen, gedurende de in lid 11 bedoelde termijn. In het geval dat de
kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in
plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn
opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Electro-Theeuwen.BV een schadevergoeding betaald. Door Electro-Theeuwen.BV vervangen
onderdelen worden de eigendom van Electro-Theeuwen.BV
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Electro-Theeuwen.BV
slechts dan aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat de schade te wijten
is aan de opzet of grove schuld van Electro-Theeuwen.BV
6.Electro-Theeuwen.BV is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van
de klant alleen aansprakelijk voor die schade die niet worden gedekt door de in artikel 6
lid 1 van deze Voorwaarden bedoelde verzekering(en), onverminderd het in dit artikel
bepaalde.
7. Bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en
installaties die door de klant naar de VS en Canada worden
geëxporteerd is Electro-Theeuwen alleen aansprakelijk voor die
schade die niet wordt gedekt door de in artikel 6 lid 2 bedoelde
verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
8. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft
verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Electro-Theeuwen.BV te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Voor zover
de klant onder zijn eigen verzekering enige genoegdoening voor de schade ontvangt zal
dit bedrag in mindering worden gebracht op het schadebedrag dat door de klant in
overeenstemming met het bepaalde in dit artikel van Electro-Theeuwen.BV zal kunnen
worden gevorderd.
9. De omvang van de door Electro-Theeuwen.BV te vergoeden schade is beperkt tot het
bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de
Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van
de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één
jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
10. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de
bedragen van het eigen risico van de verzekering van Electro-Theeuwen.BV en de door de
verzekeraar van Electro-Theeuwen.BV gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000.
11. Elke aansprakelijkheid van Electro-Theeuwen.BV vervalt, voor zover niet iets anders is
overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de
Overeenkomst door oplevering van de Werkzaamheden, ontbinding of opzegging is
geëindigd.
12. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant Electro-Theeuwen.BV niet met bekwame spoed nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd in gebreke heeft
gesteld.
13. Het vorderingsrecht van de klant op Electro-Theeuwen.BV uit hoofde van een gebrek
vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde
ingebrekestelling.
14. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Electro-Theeuwen.BV krachtens
lid 1 van dit artikel aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij door de klant wordt
ingesteld, voor zover geen andere periode is overeengekomen, later dan zes maanden
vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering van de
Werkzaamheden, ontbinding of opzegging is geëindigd.
15. Electro-Theeuwen.BV is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade
van de klant of derden (mede)veroorzaakt door door de klant ter
beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 7 lid 2
van deze Voorwaarden.
16. De klant vrijwaart Electro-Theeuwen.BV tegen alle aanspraken van derden wegens
(product-)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een
derde geleverd product of installatie dat mede bestond uit door de iBozz aannemer
ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7
van dit artikel.
17. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of de Overeenkomst is Electro-Theeuwen.BV in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Electro-Theeuwen.BV het gevolg is van:
* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
* tekortschieten van hulppersonen;
* transportmoeilijkheden;
* brand en verlies van te verwerken onderdelen;
* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals
importverboden of handelsverboden;
* gewelddadige of gewapende acties;
* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in
apparatuur of programmatuur van Electro-Theeuwen.BV of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Electro-Theeuwen.BV –
teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die
maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
18. De klant vrijwaart Electro-Theeuwen.BV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze schade krachtens deze Voorwaarden voor rekening van de klant
komen.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde
goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bijElectro-Theeuwen.BV. Electro-Theeuwen.BV heeft uitsluitend het recht tot
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze
goederen, gegevens en informatie en de klant heeft uitsluitend het
gebruiksrecht daarvan.
2. De door Electro-Theeuwen.BV aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen,
tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en
mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit
de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant
aan al zijn financiële verplichtingen jegens Electro-Theeuwen.BV heeft voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Electro-Theeuwen.BV
gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Electro-Theeuwen.BV en
onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel. Electro-Theeuwen.BV is
bevoegd aan voorwaarden te verbinden aan zijn toestemming, waaronder het betalen
door de klant van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Electro-Theeuwen.BV
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Electro-Theeuwen.BV ,
zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer
de Overeenkomst is ontbonden wegens een aan de iBozz aannemer toerekenbare
tekortkoming. In dat geval is Electro-Theeuwen.BV niet aansprakelijk voor gebreken voor
zover die zijn terug te voeren op de aanleg van de installatie door of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door Electro-Theeuwen.BV
ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag deze
programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de
technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan
betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is
vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur
en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een
derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de
programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de
programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De
broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte
technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld,
tenzij anders is overeengekomen.
7. Electro-Theeuwen.BV is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien Electro-Theeuwen.BV een octrooi als bedoeld in lid 7 van dit artikel verkrijgt,
verleent hij een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding om niet aan
de klant. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan Electro-Theeuwen.BV vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Electro-Theeuwen.BV tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands
recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen Electro-Theeuwen.BV en klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Electro-Theeuwen.BV